NaslovnicaBriga o djeciPorodiljna naknada 2023. - tko ima pravo, kako se ostvaruje i u...

Porodiljna naknada 2023. – tko ima pravo, kako se ostvaruje i u kojem iznosu?

Porodiljna naknada je novčana potpora na koju imaju pravo roditelji u slučaju rođenja ili posvojenja djeteta. Ovom naknadom želi se spriječiti narušavanje kvalitete života zbog nemogućnosti rada i izostanka dohotka u prvim mjesecima majčinstva. U našem tekstu saznajte tko ima pravo na primanje porodiljne naknade u 2023. i u kojem iznosu te kako možete ostvariti pravo na primanje porodiljne naknade.

Skoči na odjeljak:

Tko ima pravo na porodiljnu naknadu u 2023.?

Pravo na porodiljnu naknadu imaju roditelji i posvojitelji (te skrbnici, udomitelji i druge osobe kojima je dijete povjereno na čuvanje i odgoj), a visina iznosa i duljina trajanja prava ovise o tome jesu li:

 • roditelji zaposleni i samozaposleni
 • roditelji koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednici izvan sustava poreza na dobit ili dohodak, nezaposleni korisnici
 • roditelji koji su izvan sustava rada (osobe na školovanju i sl.)

Porodiljna naknada za zaposlene i samozaposlene roditelje 2023.

Potpore zaposlenim i samozaposlenim roditeljima odnose se na dva vremenska razdoblja: rodiljni dopust i roditeljski dopust.

Tko se smatra zaposlenim i samozapolesnim roditeljem?

Zaposleni i samozaposleni korisnik je djetetov roditelj koji:

 • na temelju zapošljavanja prema propisima o radu ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, što obuhvaća:
  • osobe u radnom odnosu kod domaćeg ili stranog poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
  • osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno koje nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na način kako je to određeno međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju
 • na temelju samozapošljavanja ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, što obuhvaća:
  • osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti
  • osobe koje samostalno u obliku slobodnog zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost te
  • osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a nisu osigurane po osnovi rada
  • službenike vjerske zajednice, koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadležno državno tijelo, ako nisu osigurani po osnovi rada

Zaposlenim roditeljem smatra se i roditelj koji je:

 • izabran ili imenovan na stalnu dužnost u tijelima državne vlasti ili u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad prima plaću i ako po toj osnovi ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
  član uprave trgovačkog društva, ako po toj osnovi ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
 • prema propisima o radu sklopio ugovor o stručnom osposobljavanju, bez zasnivanja radnog odnosa i koji, po toj osnovi, ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
 • roditelj njegovatelj, koji po toj osnovi ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te
 • osoba koja pruža njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata, te po toj osnovi ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

Rodiljni dopust – porodiljna naknada za prvih 6 mjeseci

Rodiljni dopust majka koristi od 28., odnosno najranije 45. dana prije dana očekivanog poroda, te isti traje do navršenih 6 mjeseci djetetova života.

 • Obvezni dio rodiljnog dopusta obuhvaća razdoblje od 28. dana prije dana očekivanog poroda do 70. dana nakon rođenja djeteta.
 • Dodatni rodiljni dopust, obuhvaća razdoblje od proteka obveznog dijela rodiljnog dopusta do navršenih 6 mjeseci djetetova života.

U tih 6 mjeseci zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju (bez limita). 

Iznos naknade se računa kao prosjek plaće prethodnih 6 mjeseci prije odlaska na porodiljni dopust. Uvjet za primanje naknade po ovom kriteriju je da roditelj ima 9 mjeseci neprekidnog staža ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine.

Ako taj uvjet nije ispunjen, roditelj ima pravo na rodiljnu naknadu, no u iznosu od 70% proračunske osnovice (odnosno 2.328,20 kune).

Nakon 70. dana od rođenja djeteta (znači, nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta), majka djeteta može korištenje preostalog dijela rodiljnog dopusta (tzv. dodatni rodiljni dopust) u cijelosti ili djelomično prenijeti na oca djeteta.

Također, rodiljni dopust se uslijed ranijeg rođenja djeteta, u skladu s ocjenom nadležnog tijela HZZO-a, donijete nakon provedenog stručno-medicinskog vještačenja na osnovi medicinske dokumentacije, a temeljem rješenja u upravnom postupku, može produžiti za onoliko dana koliko je dijete ranije rođeno.

Rodiljni dopust se nakon proteka njegovog obveznog dijela, može koristiti i kao pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, s tim da ga u tome slučaju korisnik/ica koristi nakon 6. mjeseca djetetova života u onolikom trajanju u kojem je to pravo korišteno do navršenih 6 mjeseci djetetova života, a najduže do navršenih 9 mjeseci života djeteta.

Rodiljni dopust ostvaruje se temeljem izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad kojeg izdaje izabrani doktor ginekolog.

Roditeljski dopust – porodiljna naknada za drugih 6 mjeseci

Nakon što dijete napuni 6 mjeseci, roditelj ima pravo na roditeljski dopust.

Roditeljski dopust roditelj može iskoristit do osme godine djetetova života, no većina roditelja ga iskoristi do prve godine djetetova života. Zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj može koristiti roditeljski dopust u cijelosti ili u njegovim dijelovima, kada ga može koristiti najviše dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana.

Pravo na roditeljski dopust je osobno pravo oba zaposlena ili samozaposlena roditelja, koje oni koriste u trajanju od 8 (za prvo, drugo rođeno dijete), odnosno 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete).

 • Kada roditeljski dopust koriste oba roditelja u jednakom trajanju, svaki roditelj koristi po 4 mjeseca odnosno 15 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete).
 • Kada samo jedan od roditelja koristi roditeljski dopust, onda isti traje 6 mjeseci odnosno 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete).

Naknada tijekom ovog razdoblja iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće, ali ne može, za puno radno vrijeme iznositi više od 170% proračunske osnovice mjesečno (5.654,20 kuna) i nikako ne može iznositi manje od 70% proračunske osnovice (2.328,20 kuna).

Naknada plaće se određuje temeljem potvrde o plaći (kao i kod rodiljnog dopusta), no iznos koji se pritom isplaćuje je limitiran na određeni postotak proračunske osnovice. Dakle, svi roditelji koji su zarađivali više od 5.654,20 kuna mjesečno, neće dobivati više od ovog iznosa.

Kada prođe 6, odnosno 8 mjeseci ovisno o tome je li roditeljski dopust koristio jedan ili oba roditelja, a u slučaju rođenja blizanaca, trećeg ili kasnijeg djeteta pa sve do 30 mjeseca njihova života, naknada iznosi 70% proračunske osnovice (2.328,20 kuna).

U broj rođene djece, o kojem ovisi duljina trajanja prava na roditeljski dopust, uračunavaju se i mrtvorođena i umrla djeca, posvojena djeca, maloljetna djeca kojima je korisnik određen za skrbnika, maloljetna djeca kojima je korisnik određen za udomitelja, kao i djeca koja su odlukom nadležnog tijela povjerena korisniku na čuvanje ili odgoj.

Porodiljne naknade

Porodiljna naknada za nezaposlene roditelje, poljoprivrednike izvan sustava poreza na dobit i roditelje koji ostvaruju drugi dohodak

Rodiljnu poštedu od rada obvezno od rođenja djeteta do 70. dana od dana rođenja djeteta koristi majka djeteta, te istu ima pravo koristiti do navršenog 6. mjeseca života djeteta, u neprekinutom trajanju.

Po isteku prava na rodiljnu poštedu od rada korisnik ima pravo na roditeljsku poštedu od rada u trajanju do navršene 1. godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno u trajanju do navršene 3. godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete.

U tom razdoblju roditelj ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 70% proračunske osnovice (2.328,20 kuna).

Kako bi roditelj mogao ostvariti pravo na ovu naknadu:

 • da je hrvatski državljanin ili stranac s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj,
 • da ima neprekidno prebivalište ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje 3 godine,
 • da je zdravstveno osiguran prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju,
 • da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije rođenja djeteta ili da se u evidenciju nezaposlenih osoba prijavio:
  • u roku od 90 dana od dana završetka redovitog školovanja ili studija ili 30 dana od dana završnog ispita
  • u roku od 30 dana od dana prekida redovitog školovanja ili studija ili
  • u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, službe ili obavljanja samostalne djelatnosti ili primanja novčane naknade zbog privremene nesposobnosti za rad, ako u trenutku prestanka tih okolnosti ima najmanje 6 mjeseci neprekidnoga radnog staža. S tim da se smatra se da nezaposleni roditelj ispunjava posljednje navedeni uvjet ako je do prestanka njegova vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje došlo:
   • radi ostvarenog primitka prema propisima o porezu na dohodak, na koji se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja prema posebnim propisima, odnosno
   • radi korištenja prava iz ovoga Zakona.

Korisnici koji izgube status u obveznom zdravstvenom osiguranju, a nisu u roku od 30 dana stekli novi status osigurane osobe kod HZZO-a, gube pravo na daljnje korištenje ovog prava.

Nezaposlenom roditelju koji zahtjev za korištenje predmetnog prava podnese HZZO-u u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, predmetno pravo pripada od dana rođenja djeteta. Ako nezaposleni roditelj propusti navedeni rok, ali ipak podnese zahtjev u roku od 120 dana od rođenja djeteta, pripada mu pravo od dana podnošenja zahtjeva. Nakon proteka roka od 120 dana od rođenja djeteta, predmetno pravo se više ne može ostvariti.

Specifičnosti prijenosa prava na oca djeteta

Majka djeteta, korisnica prava na rodiljnu poštedu od rada, nakon isteka 70. dana od poroda može radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuti korištenje prava na rodiljnu poštedu od rada, pri čemu otac djeteta ima pravo na korištenje preostalog dijela neiskorištenog prava, sukladno svom radnopravnom statusu, uz majčinu pisanu suglasnost i neovisno o radnopravnom statusu majke.

Također, korisnik prava na roditeljsku poštedu od rada može prekinuti korištenje tog prava radi zaposlenja ili samozaposlenja te prenijeti to pravo drugom roditelju, sukladno njegovu radnopravnom statusu, da koristi preostali dio neiskorištenog prava na roditeljsku poštedu od rada, uz korisnikovu suglasnost.

Pritom, navedeni korisnik prava može nastaviti korištenje roditeljske poštede od rada, ako je proveo na radu najmanje 9 mjeseci neprekidno prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio pripadajućeg prava, kao zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj.

Ukoliko pak nije proveo najmanje 9 mjeseci na radu prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištene roditeljske poštede od rada iz razloga što mu je prestao radni odnos ili je prestao obavljati djelatnost, ima pravo nastaviti korištenje preostalog dijela prava na roditeljsku poštedu od rada, kao nezaposleni roditelj, odnosno roditelj izvan sustava rada ovisno i ako ispunjava uvjete.

Porodiljna naknada za roditelje koji su izvan sustava rada 2022.

Roditelji izvan sustava rada su roditelji korisnici mirovine, prava na profesionalnu rehabilitaciju, prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, osoba nesposobna za rad, redovni učenik, redovni student… i sve druge osigurane osobe HZZO-a koje pravo ne mogu ostvariti kao zaposleni ili samozaposleni roditelj, po osnovi drugog dohotka, kao nezaposleni roditelj, poljoprivrednik i dr.)

Pod rodiljnom brigom o djetetu podrazumijeva se razdoblje od rođenja djeteta do navršenoga 6. mjeseca života djeteta, a pod roditeljskom brigom razdoblje od 6. mjeseca do navršene 1. godine života djeteta, za prvo i drugo rođeno dijete ili do navršene 3. godine života djeteta kod rođenja blizanaca, trećeg i svakoga sljedećeg djeteta.

Majka izvan sustava rada može ostvariti pravo s osnove rodiljne i roditeljske brige o djetetu pod uvjetom da na dan rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je hrvatska državljanka ili strankinja s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj
 • da ima neprekidno prebivalište ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje 5 godina
 • da je zdravstveno osigurana prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju

Iznimno, majka izvan sustava rada, koja u tijeku korištenja prava na novčanu pomoć tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu završi redovito školovanje ili pohađanje sveučilišnog ili stručnog studija ili joj obveze redovitog školovanja ili pohađanje sveučilišnog i stručnog studija miruju ili prekine redovito školovanje, pohađanje sveučilišnog ili stručnog studija, zadržava pravo korištenja priznatog prava do roka propisanog za njegovo korištenje, ako se u roku od 30 dana od dana prekida ili završetka redovitog školovanja ili pohađanja sveučilišnog studija prijavila u evidenciju nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Majka izvan sustava rada koja izgubi status u obveznom zdravstvenom osiguranju, a nije u roku od 30 dana stekla novi status osigurane osobe kod HZZO-a, gubi pravo na daljnje korištenje prava.

Majci izvan sustava rada koja zahtjev za korištenje predmetnog prava podnese HZZO-u u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, predmetno pravo pripada od dana rođenja djeteta. Ako majka izvan sustava rada propusti navedeni rok, ali ipak podnese zahtjev u roku od 120 dana od rođenja djeteta, pripada joj pravo od dana podnošenja zahtjeva. Nakon proteka roka od 120 dana od rođenja djeteta, predmetno pravo se više ne može ostvariti.

Prijenos prava na oca djeteta

Majka izvan sustava rada nakon isteka 70. dana od rođenja djeteta, može radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuti korištenje prava na rodiljnu ili roditeljsku brigu o djetetu, pri čemu otac djeteta ima pravo na korištenje preostalog dijela neiskorištenog prava, sukladno svom radnopravnom statusu, uz majčinu pisanu suglasnost i neovisno o radnopravnom statusu majke.

Majka izvan sustava rada može započeti ili nastaviti koristiti preostali dio roditeljske brige o djetetu do navršene 1. odnosno 3. godine života djeteta ako je provela na radu najmanje 9 mjeseci neprekidno prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio pripadajućeg prava, kao zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj.

Ukoliko ista nije na radu provela najmanje 9 mjeseci prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištene roditeljske brige o djetetu iz razloga što joj je prestao radni odnos ili je prestala obavljati djelatnost, ima pravo nastaviti korištenje preostalog dijela prava na roditeljsku brigu o djetetu, kao roditelj izvan sustava rada ako i dalje ispunjava izložene uvjete, te pod uvjetom da pravo na roditeljsku brigu o djetetu nije prenijela na drugog roditelja.

Porodiljna naknada za nezaposlene majke koje nisu na zavodu

Prema gore navedenom, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje moguće je ostvariti novčanu naknadu samo s osnova rada.

Radi ostvarivanja prava s osnove trudnoće i rođenja djeteta, potrebno je obratiti se za to nadležnom Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Isplata porodiljne naknade: potrebna dokumentacija i rokovi za isplatu u 2023. godini

Ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu

Pravo na porodiljnu naknadu ostvaruje se temeljem rješenja regionalnog ureda (ili područne službe) Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema mjestu stanovanja majke. Iznimka je pravo na rodiljni dopust koji se ostvaruje na temelju izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad, kojeg izdaje izabrani doktor (ginekolog) zaposlene i samozaposlene trudnice.

Popis područnih službi i ispostava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje možete pronaći ovdje.

Postupak za ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu za zaposlene i samozaposlene majke

Pravo na rodiljni dopust počinje 45 ili 28 dana prije očekivanog termina poroda na temelju izvješća izabranog doktora ginekologa (iz obveznog zdravstvenog osiguranja) u kojem je navedeno koji je dan očekivanog poroda i početni datum korištenja prava na obvezni rodiljni dopust.

Dakle, prvo što trebate učiniti je tražiti doktora koji vam vodi trudnoću izvješće u kojem će biti naveden datum očekivanog poroda.

Sva ostala prava ostvaruju se na osnovi rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temlju zahtjeva trudnice. Zahtjev se podnosi najkasnije 15 dana prije početka njegova korištenja (dakle, ako rodiljni dopust započinje 28 dana prije očekivanog termina, zahtjev morate podnijeti najkasnije 43 dana prije očekivanog termina).

Koje sve potrebne dokumente ćete morati dostaviti na zahtjev Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ovisi o vašim individualnim okolnostima. HZZO je ovlašten potrebne podatke potraživati i po službenoj dužnosti.

Zaposleni roditelj koji je u tijeku korištenja prava odlučio mijenjati način njegova korištenja obvezan je najmanje 30 dana prije nastanka promjene pisano obavijestiti svog poslodavca. Na pisanu obavijest, poslodavac mora odgovoriti pisanom izjavom o svojoj suglasnosti ili mogućnosti neprihvaćanja te namjere. Izjavu o suglasnosti poslodavca možete preuzeti u nastavku teksta pod poglavljem Potrebna dokumentacija.

Samozaposleni roditelj koji je u tijeku korištenja prava odlučio mijenjati način njegova korištenja obezan je najmanje 30 dana prije nastanka te promjene podnijeti pisani zahtjev HZZO-u.

Prethodno smo spomenuli da točna dokumentacija ovisi o individualnim okolnostima no kao okvirne smjernice potreba dokumentacija za zaposlene i samozaposlene majke:

 • Obvezni rodiljni dopust do navršenog 6. mjeseca starosti djeteta
 • Izvješće o bolovanju
 • Potvrda o plaći koju ispunjava ovlaštena osoba poslodavca ili Potvrda o osnovicama osiguranja koju ispunjava ovlaštena osoba Zavoda
 • Preslik kartice tekućeg računa
 • Rodiljni doput od 6. mjeseca starosti djeteta do navršene godine dana života
 • Fotokopija rodnog lista djeteta
 • Rodiljni dopust od godine dana starosti djeteta do navršene 3. godine života za blizance, treće i svako sljedeće dijete

Porodiljna naknada

Postupak za ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu za nezaposlene majke i majke izvan tržišta rada

Nezaposlene majke i majke izvan tržišta rada (majke koje su nezaposlene i nisu prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje) imaju pravo na porodiljnu naknadu nakon rođenja djeteta.

Kako bi ostvarili svoje pravo Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje dostavite:

 • Fotokopiju osobne iskaznice za majku i potvrdu o prebivalištu
 • Fotokopiju rodnog lista za dijete
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se majka vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (za majke koje su prijavljene na Zavod)
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o visini novčane naknade koja joj se isplaćuje kao nezaposlenoj osobi (za majke koje su prijavljene na Zavod)
 • Fotokopiju odluke o prestanku radnog odnosa (za majke koje su prijavljene na Zavod)

Potrebna dokumentacija za porodiljni dopust i porodiljnu naknadu

Izjavu majke o korištenju prava na rodiljni dopust možete preuzeti ovdje.

Potvrdu o suglasnosti poslodavca za rodiljni dopust možete preuzeti ovdje.

Potvrdu o plaći koju ispunjava odgovorna osoba poslodavca možete preuzeti ovdje.

Isplata porodiljne naknade

Plan isplate porodiljne naknade ili dječjeg doplatka za svaki mjesec možete pratiti na internetskim stranicama Ministarstva financija na kojima su navedeni datumi isplate http://www.mfin.hr/hr/izvrsenje-proracuna).

Očevi na porodiljnom dopustu

Rodiljni te kasnije roditeljski dopust mogu koristiti i majke i očevi.

Obavezni rodiljni dopust (od 28. dana prije dana očekivanog poroda do 70. dana nakon rođenja djeteta) isključivo pripada trudnici odnosno majci.

Nakon tog razdoblja pa sve do navršenih 6 mjeseci (a kasnije i do godine dana ili tri godine) porodiljni dopust i naknadu majke (djelomično ili u potpunosti) mogu prenijeti na oca djeteta.

Komplikacije u trudnoći (čuvanje trudnoće) – koja su prava i naknade?

Pravo na naknadu za vrijeme komplikacija u trudnoći imaju samo majke koje su u radnom odnosuKomplikacije u trudnoći otvara odabrani ginekolog koji prati trudnoću te na kraju svakog mjeseca izdaje dva izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad (takozvane doznake).

Naknadu o prvog dana isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izravno na račun trudnice.

Koliko će iznositi naknada za vrijeme komplikacija ovisi o radnom stažu i iznosima isplate plaće.

Da bi za vrijeme komplikacija mogli ostvariti pravo na punu plaću (100% osnovice) trebate imati 9 mjeseci neprekidnog staža ili 12 mjeseci staža u posljednje dvije godine. Ukoliko ne zadovoljavate ni jedan od tih uvjeta staža, primat ćete fiksnu naknadu u iznosu od 831,50 kuna za puni mjesec bolovanja.

Ako ostvarujete uvjet staža gledaju se isplate s R1 obrasca te se prema njima računa satnica. Satnica se izračuna tako da se zbroje 6 neto plaće i podijele sa satima rada u 6 mjeseci. Satnica se množi sa radnim satima svakog mjeseca te taj iznos predstavlja iznos naknade.

Ukoliko ispunjavate uvjet staža i imate sve tražene potvrde o plaći primat ćete svoju plaću ako ona nije veća od 4257,28 kuna što je maksimalni iznos naknade za komplikacije.

Više o čuvanju trudnoće te pravima odnosno naknadama koje možete ostvariti tijekom tog perioda pročitajte detaljno u našem članku:

Komplikacije u trudnoći i bolovanje za dijete – dokumentacija, naknada i isplata 2023.

Ostale vrste naknada – jednokratne novčane potpore, novčane potpore za opremanje novorođenog djeteta, dječji doplatak

Jednokratnu novčanu potporu za novorođenče mogu koristiti sve zdravstveno osigurane osobe u iznosu od 2.328,20 kuna, koji isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Pravo na novčanu potporu imate i ako je dijete posvojeno, osim ako za to dijete pomoć nije isplaćena već ranije.

Kako biste ostvarili jednokratnu novčanu potporu trebate predati zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta ili 30 dana od dana posvojenja djeteta. Zahtjev predajete prilikom prijave djeteta u matičnim uredima te u područnoj službi ili ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • presliku djetetovog izvoda iz matice rođenih
 • presliku svoje osobne i zdravstvene iskaznice
 • uvjerenje o prebivalištu.

Novčanu potporu za opremanje novorođenog djeteta isplaćuje većina gradova i općina iz lokalnog proračuna, ali iznosi i uvjeti za dobivanje naknade se razlikuju, pa točnu informaciju potražite u mjestu ili općini u kojoj živite. Primjerice, Grad Zagreb osmislio je aplikaciju e-Bebe uz pomoću koje se zahtjev za naknadu može predati i preko pametnih telefona.

Osim toga postoji i dječji doplatak, a pravo na njega u 2023. godini možete ostvariti ako prosječni dohodak po članu vašeg kućanstva u prethodnoj godini ne prelazi 2.328,20 kuna mjesečno, dakle 70 posto proračunske osnovice.

Više o izračunu dječjeg doplatka pročitajte ovdje.

Povezani članci:

Izvor:

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (2008). Narodne Novine 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17. Pročišćeni tekst Zakona na snazi od 01.07.2017.

Tanja Šprljan Szivo, univ. bacc. act. soc.
Tanja Šprljan Szivo, univ. bacc. act. soc.
Tanja Šprljan Szivo je majka četverogodišnjeg dječaka koji ju je podsjetio kako je igra najvažniji dio odrastanja. Za vrijeme i nakon studija socijalnog rada radila je s djecom i odraslima s cerebralnom i dječjom paralizom te u programu Ujedinjenih naroda za razvoj gdje je istraživala poteškoće s kojima se suočavaju različite marginalne skupine. Slobodno vrijeme provodi čitajući, izrađujući igračke ili obilazeći muzeje s mužem i sinom.

77 KOMENTARI

  • Poštovana, imate pravo na naknadu. Ako imate obvezno zdravstveno osiguranje imate pravo na porodiljnu naknadu, bez obzira jeste li ili niste prijavljeni na Zavod za zapošljavanje. Javite se u najbliži ured Zavoda za zdravstveno osiguranje pa će vam tamo sve detaljno objasniti.

   • Dali imam pravo na porodiljnu ako imam prekid na adresi,znaci nemam punih 5 godina na adresi fali mi par mjeseci a hrvatska sam drzavljanka.

 1. Ako sam strani drzavljan z privremenim boravistem u RH i zaposlena na odredeno vrijeme, trenutno zaposlena 1mjesec, dali imam pravo na naknadu?

  • Poštovana, zakonom je propisano da za ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu trebate imati stalno boravište u RH. Provjerite sve još jednom u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, možda postoje neke individualne okolnosti prema kojima ćete moći ostvariti to pravo.

 2. Poštovana, da li je moguće da majka ranije prekine obavezni rodiljni dopust? ( Znači prije 70 dana- u mom slučaju nekih 15 dana ranije, što znači da bih se na posao trebala vratiti otprilike 55 dana nakon rođenja djeteta).
  Unaprijed hvala…

  • Poštovana, prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama majka mora iskoristiti taj obvezni dopust u trajanju od 70 dana nakon rođenja djeteta. Nakon isteka tog roka rodiljni dopust može se prekinuti ili prebaciti na drugog roditelja.

 3. Poštovana,

  koji su sve papiri potrebni za otvaranje roditeljskog dopusta za treće dijete dakle nakon isteka 12 mj koje je koristila majka u dogovoru s ocem?

  • Poštovana trebaju Vam rodni listovi svo troje djece i HZZO-vi formulari koje možete dobiti u nadležnom Zavodu. Lijep pozdrav

  • Kontaktirajte i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pa provjerite, ali mislim da je dovoljno samo na Zavod za zapošljavanje. Lijep pozdrav

 4. Poštovani,
  Zaposlena sam 9 mjeseci, imam ugovor na određeno (12 mj.). Trudna sam 4mj i trenutno sam na održavanju trudnoće. Ugovor mi istjece za 3 mj i vjerovatno nece biti produzen.Imam plaću 4400 bruto (cca 3600 neto). Koliku porodiljni naknadu ću imati. Hvala na odgovoru.

 5. Dan,da li otac može uzeti roditeljsku naknadu ako iz prvog braka ima dvoje djece i iz drugog jedno(zajedno troje) ili to mogu samo majke? Hvala.

  • Poštovana, ovisi to o nekoliko okolnosti. Teoretski otac ima pravo na roditeljski dopust i naknadu koja mu s tim pripada, ne ovisi to o bračnom statusu, već o tome živi li u zajedničkom kućanstvu s djecom, statusu zaposlenja majke, dobi djece i slično.

 6. Zanima me posto sam zavrsila porodiljni 31.12 a imala sam od poslodavca 14 dana godisnjeg i u tom vremenu sam napravila pretrage uatanovila se trudnoca otvorila sam komplikacije nakom 14 dana i prije sam dobivala sve u visni 4200komplikacije i porodinji isto tako osim drugih 6 mj 3900 sad me zanima zasto mi je sad za ovaj mjesec doslo tako malo nesto manje od 3000kn dal cu inace toliko dobivati …zar se ne uzimaju zandnje place

  • Za izračun iznosa komplikacija računaju vam se plaće u prethodnih 6 mjeseci. U obzir vam ulaze isplaćene plaće u prethodnom razdoblju, a ne isplaćene porodiljne i roditeljske naknade. Pogledajte što vam piše u rješenju ili se javite u nadležni Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje da vam pojasne. Lijep pozdrav

 7. Lp! Ja sam majka 3.djeteta koji je navrsio danas 7mj!Dobila sam porodiljnu naknadu 1800kn! Zar to nije sramota,taman imam za njegove potrebe a mi drugi nek crknemo od gladi! Zivila Hrvatska

 8. Poštovani,zanima me dali otac djeteta može koristiti bilo kada porodiljni ili isključivo sljedećih šest mjeseci. Beba nam je šest mjeseci i ja sam dalje na porodiljnom ali se planiram skinuti sa porodiljnog dopusta sa navršenih 10 mjeseci djeteta,pa me zanima dali bi dalje porodiljni mogao koristiti otac?! Hvala unaprijed

  • Poštovana Sendi, može otac iskoristiti roditeljski dopust do osme godine djetetova života, bilo kada. Može i tada s navršenih 10 mjeseci djeteta ili nekad kasnije sukladno svom radnopravnom statusu.

   • Imam jedno pitanje trenutno sam ne zaposlena djete imam 9 mj ja bih krenula u radni odnos dali ja ostli porodiljni mogu prebaciti na oca djeteta koji je trenutno u radnom odnosu?

 9. Pozdrav!Zaposlena sam na pola radnog vremena,trenutno sam na komplikacijama ugovor o radu mi ističe 15.6,a termin mi je 28.6.Zanima me dal’ ću imati porodiljnu naknadu kao zaposlena osoba pa ću dobivati manje od 2000 kn ili ću imati kao nezaposlene 2300 kn?

  • Poštovana Ana, porodiljna naknada, bez obzira na osnovu po kojoj se ostvaruje, po zakonu ne može iznositi manje od 70% proračunske osnovice a to trenutno iznosi 2.328,20 kn.

 10. Poštovana,

  U situaciji sam da imam trudnoću jednu za drugom. Lani sam rodila u 5mj, a ove godine trebam rodit krajem 6mj, odnosno početkom 7mj. Zaposlena sam na neodređeno. Ali toliko kontradiktornih informacija se pruža da neznam više što je ispravno. Ukoliko možete pomoći, zanima me koji period se uzima za prosjek plaća za izračunavanje iznosa naknade ? (Da li su to plaće prije prvog porodiljnog? )
  Unaprijed hvala na odgovoru!
  Lijep pozdrav,
  Ana R

 11. Poštovana,

  Porodiljni dopust se može aktivirati 28 odnosno 45 dana prije termina poroda.
  Da li to može biti i brojka između, npr. 32 dana, ili baš ili 28 ili 45 dana prije?

  Unaprijed zahvaljujem.

 12. pozzz,moju zarucnicu zanima vezano uz porodilnji,termin joj je sad ovaj mj,tj 21.4….dobivala je koplikacije do sad,a jos prosli mj je predala za porodilnji ,jer porodilnji pocinje mjesec prije rodenja djeteta…tj dal sad ima pravo dobit porodilnji…tj isplata bi trebala bit 19.4,..Il tek moze dobit dok se rodi djete??

 13. Poštovana,
  supruga je otišla na komplikacije čuvati trudnoću. Prije komplikacija je radila u 2 škole kao profesorica (1 škola nosi 25% radnog vremena, 2 škola 75% radnog vremena). U komplikacijama je istekao ugovor koji je nosio 75% radnog vremena. Otišla je na porodiljni sa 01.03.2019, rodila 27.03.2019. Od 01.03.2019 rodiljni dopust hzzo računa 2300kn, a prosjek zadnjih 6 plaća joj iznosi 5800kn. pitali smo kako su došli do te računice. hzzo kaže iz razloga kada se računao rodiljni dopust nije imala puno radno vrijeme. da li je hzzo u ovom slučaju u pravu?

 14. Postovana,
  Svake godine radim sezonu kao poslovodja od 15.5.-1.10. Sad sam ostala trudna, termin mi je pocetak 12. mjeseca. Zanima me da li mogu uzeti porodiljni ili komplikacije par tjedana prije isteka ugovora na odredjeno? Ako da, kolika ce mi biti naknada? Minimalna ili prosjek place? Unaprijed zahvaljujem.

 15. Postovana , mog prijatelja sin ozenio je djevojku od 19 godina tek zavrsila skolu. Drzavljanka je BiH a sad prijavljena u RH da li ima pravo na porodiljnu naknadu.Hvala

 16. Postovana zanima me da li se suprugu smanjuje naknada ako zaredom koristi po 2 mj za dvoje djece. Imao je prosijek place prije koristenja dopusta 4 tisuce kuna.

 17. Postovana zanima me da li zena koje je nezaposlena i cuva trudnocu ima pravo na naknadu od 831 kune??
  Lijep pozdrav

  • Poštovana, nema pravo. Naknada za čuvanje trudnoće odnosi se na zaposlene žene. Lijep pozdrav.

 18. Poštovana,

  Imam pitanje u vezi rodiljne naknade u prvih 6 mjeseci života djeteteta. Zaposlena sam na određeno vrijeme više od godinu dana te mi ugovor istjeće u sredini 11 mjeseca. Trudna sam i trebam roditi početkom 12 mjeseca što znači da će mi vec biti otvoreni porodiljni dopust prije isteka ugovora (45 dana ili 28 dana prije rođenja). Zanima me da li imam pravo na rodiljnu naknadu u prvih 6 mjeseci u iznosu prosjeka plaće prethodnih 6 mjeseci prije odlaska na porodiljni dopust budući da uvjet od 12 mjeseci neprikidnog staža zadovoljavam.

  Unaprijed Vam se zahvaljujem na odgovoru.

  • Poštovana, imate pravo na rodiljnu naknadu u iznosu prosjeka plaće prethodnih 6 mjeseci jer zadovoljavate uvjete. Lijep pozdrav

 19. Poštovanje, prestala sam raditi 30.10.2018 sada sam trudna 6 mjeseci, nisam prijavljena na zavod za zaposljavanje ali na zdravstveno jesam. Zanima me kakvo pravo imam na porodinji ? Rekli su mi da se zaposlim mjesec dana i onda otvorim porodinji da cu onda imati veca prava. A to mi bas nije jasno, ne znam jel potrebno to prijavljivat se na mjesec dana. Hvala

  • Poštovana, porodiljna naknada nije povezana s prijavom na zavod za zapošljavanje već sa zdravstvenim osiguranjem. Imate pravo na porodiljni i na vas se odnosi dio članka pod podnaslovom Porodiljna naknada za roditelje izvan sustava rada. Zaposlenje od mjesec dana vam neće utjecati na visinu naknade. Lijep pozdrav

 20. Poštovana, na burzi sam skoro 5 godina. Sad sam na pocetku 3. trudnoće. Da li imam negdje nekakva prava na novćanu naknadu tokom trudnoče?
  Lijepi pozdrav

  • Poštovana, kao nezaposlena osoba nemate pravo na naknadu tijekom trudnoće već tek nakon poroda. Kontaktirajte najbliži Centar za socijalnu skrb ili lokalni Crveni križ kako bi provjerili s njima postoji li kakva mogućnost dodatne pomoći. Lijep pozdrav

 21. Poštovana
  Zanima me objasnjenje sljedeće rečenice:”Kada prođe 6, odnosno 8 mjeseci, u slučaju rođenja blizanaca, trećeg ili kasnijeg djeteta pa sve do 30 mjeseca njihova života, naknada iznosi 70% proračunske osnovice (2 328 kuna).”
  Da li to znači da ću ja, kao majka trećeg djeteta, prvih 8 mjeseci roditeljskog dopusta ili prvih 6 mjeseci roditeljskog dopusta dobivati naknadu u iznosu od 3 991,00 kn? Dijete je sad navrsilo godinu dana, a posljednjih 6 mjeseci sam dobivala 3 991,00. Znači, zanima me da li ću od dana navršetka godine dana djeteta dobivati 2328,00 kn ili ću još 2 mj dobivati 3991,00 kn pa nakon toga do 30-og mjeseca 2328,00 kn? Hvala unaprijed

 22. U radnom odnosu sam na godinu dana, do 31.07.2019. godine. Drugo dijete sam rodila u 5. mjesecu. Prijavit ću se na natječaj na neodređeno, početak rada 1.9. Ako budem primljena i započnem s radom, moram li prekinuti roditeljski. Imam li pravo nastaviti koristiti ga nakon 9 mjeseci rada. Lijep pozdrav!

  • Poštovana, ako započnete s radom morate prekinuti roditeljski dopust. Roditeljski dopust možete iskoristiti do 8. godine djetetova života. Lijep pozdrav

 23. Poštovana,
  je li baka može koristiti porodiljni dok je mama redoviti student? Inače je baka u radnom odnosu.
  Pozdrav, Gordana.

  • Poštovana, nažalost ne. Pravo na porodiljni imaju mama ili tata djeteta.

 24. Upit, suprugu poslodavac nije odjavio dok je radila za nju. 5.5.2019.se dijete rodilo, bili smo na zdrastvenom i razgovarali i prijavili se. Oni su nas poslali na utvrđivanje staza i to smo napravili, sutra idemo po rijesenje i onda u Klovicevu, Zagreb. Nadam se da sa tom potvrdom koju smo dobili i rijesenjem supruga će dobiti svoje zdrastveno i porodiljni, to je ujedno i pitanje, hvala!?

  Mario

 25. Poštovana, porodiljni sa prvim djetetom mi je istekao 1.6.2019.ponovno sam trudna 6i7 mjesec sam koristila godišnji i od 8. sam na komplikacijama, prijavljena sam na pola radnog vremena odnosno na 30 sati tjedno, na R1 obrascu imam samo jednu isplaćenu plaću od poslodavca za godišnji i to za 6 mjesec, zanima me kolika ću primanja imati sad dok sam na bolovanju, a kolika na porodiljnom, bila sam u hzzo ali mi nisu znali reći kažu da im je to prvi slučaj. Hoću li imati na komplikacijama onaj minimum od 2568 ili manje?
  Hvala

 26. Ako je majka zaposlena i na rodiljnom je sa trecim djetetom.koliko dugo otac mora biti zaposlen da bi ostvario pravo da se s majke porodiljni prebaci na oca?

 27. POŠTOVANI,
  IMAM 7 DJECE.
  6 DIJETE JE ROĐENO 07/10/2014 TE SAM KORISTILA DIO RODITELJSKOG DOPUSTA JEL SAM U MEĐUVREMENU RODILA 09/09/2016. 7 DIJETE. KAD SAM AKTIVIRALA NAKNADU ZA 7 DIJETE REČENO MI JE DA KAD OVA NAKNADA ISTEČE DA SE MORAM ZAPOSLITI I IMATI 9 MJESECI NEPREKIDNOG RADNOG STAŽA KAKO BIH MOGLA AKTIVIRATI I ISKORISTITI JOŠ 1G 3 MJ. PREOSTALE NEISKORIŠTENE NAKNADE OD 6 DJETETA.
  NAKNADU SAM KORISTILA KAO NEZAPOSLENA OSOBA.
  MEĐUTIM DANAS PRAVNA SLUŽBA NA ZAVODU MI KAŽE DA TO PRAVO NE MOGU ISKORISTITI DA TO NE VRIJEDI .MOLIM VAŠU POMOĆ,SAVJET JEL NIGDJE NE MOGU PRONAĆI TUMAČENJE DA LI IMAM ILI NE PRAVO ISKORISTITI PREOSTALU NEISKORIŠTENU NAKNADU.

 28. Poštovana,
  Zaposlena sam na određeno vrijeme od 14.6.2018. (imam 15 mjeseci neprekinutog radnog staža) Ugovor mi istice 21.10.2019.
  Trenutno sam na komplikacijama, kao zaposlena osoba i uskoro bih otvorila porodiljni (45 dana prije poroda) no po izračunu ispada da mi ugovor istiće 1 dan prije nego što mi ginekolog otvori porodiljni ( od 22.10 mi teće 45 dana, a ugovor mi istice 21.10.)
  Zanima me hoću li barem prvih 6 mj porodiljnoga uspjeti ostvariti prava na naknadu u visini prosjeka zadnjig 6 plaći pošto ispunjavam one uvjete koje traže 12mj rada u kontinuitetu ili 18mj unutar 2godine.

  Zahvaljujem se na odgovoru.

  Lijep pozdrav

 29. Lp.Imam blizanke koje su punoljetne i rodila sam 3 djete..zanima me dali imam pravo na porodiljni od 3 god.uredno ptijavljena na zavod i dalje u radnom odnosu..mada firma je nedavno otisla u stecaj..Hvala..

 30. L.p. U radnom odnosu sam 15 mjeseci neprekidno i nedavno sam se zaposlila na još 8 sati tjedno kod drugog poslodavca. Zanima me dali i taj dio ulazi u izračun porodiljne naknade?

 31. Pošzovana, interesira me da li mi se u neprekidni radni staz uracunava i strucno osposobljavanje? Odradila sam strucno u istoj firmi gdje sam sad i zaposlena, i sad sam trudna dva mjeseca. Da li cu moci primati punu naknadu za komplikacije u trudnoci ili ne (moracu ranije na trudnicko bolovanje zato sto je radno mjesto dosta fizicki zahtjevno)? Hvala!

 32. Postovana sad primam porodilni od 2300 kn jer sam s porodilnog otisla na komplikacuje,sad me zanima dal se meni povecava porodilno inace sam zaposlena

 33. Postovana !
  Na porodiljnom sam dopustu za 3 dijete koje ce napuniti uskoro 12 mjeseci.Imam pravo na trogodisnji porodiljni dopust.Da li trebam ispostaviti kakve obrasce poslodavcu kao obavijest?Na zavodu su mi rekli da ne trebam nista uspunjavati.
  Hvala!

 34. Postovanje
  Trudna sam 4.put..radila sam od 11.9.2019. do 23.12.2019..kao zamjena,sad su me opet zvali i potpisala sam ugovor 03.01.2020….trebam roditi krajem 8mj…ugovor je na određeno tj.2mj…dali cu imati kakva prava prije rođenja djeteta????
  Hvalaaa!!!!

 35. Pozdrav,
  planiram ići na porodiljni 42 dana prije poroda, no zanima me je li se ta 42 dana odnose samo na radne dane ili se računaju i vikendi?

  Srdačno
  Ana

 36. Poštovana!
  Zanima me, 100% od prosijeka plaće je naknada za komplikacije i porodiljski prvih 6 mj., uzima se u R1 predhodnih 6 mj plaća. Moje pitanje je: ako sam ja bila 12 mjeseci na bolovanju zbog saobraćajne nesreće, a nakon toga odma otišla na komplikacije, koji se meni uzima prosijek (onaj što je isplatio HZZO ili Poslodavac), jel predhodnih 6 mj bilo je bolovanje na teret HZZO, i dali ću sada imati pravo na kakovu povišicu jel mi porodiljni traje do 8.mj 2020.kada će moje dijete navršiti 1 godinu.
  Hvala i srdačan pozdrav.
  Jadranka
  Molila bi ako se odgovor može poslati na e-mail.

 37. Poštovana,
  Dali treba sačekati 1.4.2020.godine da stupi na snagu zakon o promjeni potrebnog trajanja radnog staža da bi za vrijeme komplikacija mogla ostvariti pravo na punu plaću (100% osnovice). Odnosno da je dovoljno imati 9 mjeseci neprekidnog staža ili 12 mjeseci staža u posljednje dvije godine. Ili taj zakon važi već s početkom 2020. godine ?

  Lijep pozdrav
  Katarina

 38. Poštovana! Kako se izračunava kolika će mi biti naknada za čuvanje trudnoće ako odmah nakon porodiljnog opet zatrudnim? U stalnom radnom odnosu sam.

 39. Poštovana, zanima me da li se mijenja i naknada za treće dijete nakon navršenih godinu dana starosti ili ona ostaje i dalje 2300 kn?!

 40. Ovako. Znaci nemam radnog staza dovoljno da bi primala na komplikacijama punu placu nego onih 830kn..a sto je sa porodiljnom naknadom kada rodim nakon mj dana ce mi biti 9mj staza koliko ce mi onda biti porodiljni?

 41. Poštovana, stalno sam zaposlena. Ukupan staž u firmi je 13mj neprekidno.Otvaram bolovanje ovaj mjesec i zanima me iznos komplikacija i iznos 3 godine porodiljnog poslje poroda treceg djeteta.

 42. Poštovana dijete mi je staro 6 godina, preostalo nam je još 6 mjeseci roditeljskog dopusta koji bi sada koristio otac.Da li bi od 1.4.2020. iznos koji bi on primao bio 5,654 kn?Lp

 43. Poštovana,

  Trenutno sam na roditeljskom dopustu za prvo dijete. Budući da uskoro planiram još jedno dijete zanima me koliko dugo moram raditi nakon povratka s roditeljskog dopusta da bih opet imala pravo na puni iznos porodiljne naknade? Budući da sam u prvoj trudnoći morala otvoriti komplikacije, ako opet bude došlo do toga da li se mijenja taj period koliko moram raditi ili je svejedno.
  Imam 7 godina i 10 mjeseci neprekinutog staža.

  Unaprijed hvala!

 44. Rodiš blizance, prvih god dana dobiješ fer porodiljnu naknadu i onda preostalih dvije god imaš 2300kn….kao da će ti netko drugi hranit i oblačit djecu narednih godina… Sramota!!!!!

 45. Poštovana, imam bebu koja je navršila 6 mj. 27.2.2020, dali ću imati pravo od 1.4.2020 primati porodiljnji po ovom novom zakonu od 5. 650? LP

 46. Postovana, u neprekinutom radnom odnosu Sam bila od 02.01.2017. g pa sve do 30.11.2019. Od tada sam na zavodu za zaposljevanje. Prosla sam testiranja za novo radno mjesto i sa 14.03.2020.g. novi poslodavac bi me prijavio.
  Naime jucer mi je test na trudnocu bio pozitivan i to sam najavila poslodavcu koji je rekao da nema nista protiv i da ce me bez obzira na to prijavit i da se ne brinem.. naime imam mali problem jer cu najvjerojatnije morat ic na cuvanje trudnoce kao i sa prve dvije.. bolujem od crohnove bolesti, hipertenzije i hipotireose sto mi dosta komplicira trenutno stanje 😔.. zanima me koliko bi mjeseci trebala odradit da bi mogla imati punu naknadu za cuvanje trudnoce pa tako i naknadu za porodiljni u visini place koja bi bila 4.000,00 kn?

 47. Poštovani ,
  vezano za naknadu sada prolazi moj prvi dio naknade i sada dolazi perod 45 dana prije poroda. Recite koje plače se ubrajaju u taj proračun te dali mi može iznositi isto ukoliko nisu isplačene plače za dva mj a ostalo ide na državu. npr 9 i 10 nije plačen a ostali su 11. 12.01. i 02. mj . koji idu na teret državi. Nebi lo trebala biti isplata u svakom slučaju 3.991,20 kn i na koga se odnosi zakon od 01.04.2020. 5.654 kn 170 % posto proraćunske osnovice ako mi je bruto plača 5.491,20 kn. hvala unaprijed.

 48. Poštovani,

  može li se osoba vratiti na roditeljski dopust ako joj je istekao Ugovor o radu na određeno, pola radnog vremena, 2 godine.
  Rodiljnu naknadu sam primala kao nezaposlena osoba, prekinula roditeljski dopust i počela raditi sa 9 mjeseci, preostalo mi je još 2 godine i nešto, jer sam rodila blizance ili trebam biti u radnom odnosu, pa onda koristiti roditeljski dopust?

  Hvala na odgovoru!
  Lp,

 49. Poštovani,

  može li se osoba vratiti na roditeljski dopust ako joj je istekao Ugovor o radu na određeno, pola radnog vremena, 2 godine.
  Rodiljnu naknadu sam primala kao nezaposlena osoba, prekinula roditeljski dopust i počela raditi sa 9 mjeseci, preostalo mi je još 2 godine i nešto, jer sam rodila blizance ili trebam biti u radnom odnosu, pa onda koristiti roditeljski dopust?

  Hvala na odgovoru!
  Lp,

 50. Poštovana,

  imam dilemu oko isplate naknade… U četvrtom mjesecu trudnoće sam morala otvoriti komplikacije i tada sam shvatila da ću dobivati samo 831 kn umjesto pune plaće zbog neimanja 1god radnog staža. Sa 1.6. 2020. trebam imati punu godinu staža, a sad tim datumom i otvoriti porodiljno bolovanje (očekivani datum poroda je 15. 07.). E sad, moje pitanje je da li će mi se u prosjek plaće ubrajati ovih 831kn što sam dobivala od HZZO-a ili će se samo računati moj redovan prosjek plaće (oko 6000kn)?
  Hvala unaprijed!

 51. Imam 18mj staža u zadnje 2 god, imala sam prekid od par mjeseci i onda nakon toga opet imam 3mj i otišla sam na porodiljni. Kako mogu znati prema čemu se meni izračunala naknada koju primam.
  Jer ovo što imam nije prosjek mojih zadnji 6 plaća, kako bi se trebalo računati.

 52. Imam pitanje radila sam bez prekida 1g.i 5mj.Dala sam otkaz preselial sam se u drugi grad bila sam ne zaposlena 1mj.i pol i zaposlila sam se zatim sam ostala trudna i otvorila sam komplikacine i sada me zanimaju primanja moja

 53. Poštovana,
  nevjesta mi je strana državljanka koja se udala za mog sina prije tri mjeseca i prijavila prebivalište u Zagrebu. Također ima hrvatsko zdravstveno osiguranje, te nije zaposlena.
  Molim Vas da mi odgovorite ima li pravo na porodiljnu naknadu.
  S poštovanjem
  Sandra

 54. Poštovana,
  Moja nećakinja ima dijete od 6 mjeseci,poslodavac ju je odjavio, šta da radi i koja su njena prava da koristi drugi 6 mjeseci?
  Hvala

 55. Pozdrav, zanima me koliko pravo imam na novcanu potporu ako sa porodiljnog krecem odma na bolovanje za drugu bebu. U prvoj trudnoci imala sam sve 100 posto pravo jer sam imala dosta radnog staza za to i zaposlena sam na neodredeno.

 56. Poštovana,
  Molim vas savjet. Nisam se dovoljno sama informirala, a poslodavac me nije uputio te nisam predala zahtjev za porodiljnu naknadu na HZZO. Tek po primitku prve isplate porodiljnog 25 od dana rođenja djeteta sam primietila da ne primam puni iznos. Da li je moguće naknadno predati zahtjev na HZZO? Hvala

 57. Lp. Trebam savjet imala sam zdravstvo preko muza u firmi nakon sto je dobio drugi ugovor nisu me prijavili da imam zdravstvo sada sam rodila 29.10 a zdravstvo mi je firma prijavila od 31.10 i sad nemam pravo na porodiljni dali mi vrijedi ponovno radit zahtjev i za koliko vremena . Hvala

Imate li komentar ili pitanje? Podijelite ga s nama!

Molimo unesite komentar
Molimo unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

spot_img

Najpopularniji tekstovi

Smeđi iscjedak – što ga uzrokuje i može li biti opasan?

Svijetlo smeđi iscjedak u sredini ciklusa je u većini slučajeva besopasan prirodni proces, no tamno smeđi iscjedak može biti ozbiljan i zahtijevati intervenciju liječnika....
Porodiljna naknada je novčana potpora na koju imaju pravo roditelji u slučaju rođenja ili posvojenja djeteta. Ovom naknadom želi se spriječiti narušavanje kvalitete života zbog nemogućnosti rada i izostanka dohotka u prvim mjesecima majčinstva. U našem tekstu saznajte tko ima pravo na primanje porodiljne...Porodiljna naknada 2023. - tko ima pravo, kako se ostvaruje i u kojem iznosu?